Allemannsretten

Retten til fritt å ferdes i naturen er enestående for Norge, og selve grunnlaget for friluftslivet. Den gir oss rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren og sykle, ake og ri på stier og veier. Grunnlaget for allemannsretten er «lov om friluftsliv».

Retten til fri ferdsel og opphold i naturen gjelder i utgangspunktet bare i utmark og på dyrkamark når marka er frosset og snøbelagt. Utmark er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge. Innmark er all dyrket jord, som åker, eng, kulturbeite, hage og yngre plantefelt. Innmark er også gårdsplass, hustomt og industriareal. Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy.

I utmarka kan du ferdes fritt til fots og på ski, og raste overalt. Overnatting er tillatt alle steder, men minst 150 meter fra hus og hytter. Det er tilatt å telte på ett og samme sted i 2 døgn. utover dette må du ha tillatelse fra grunneier. Langt til fjells og langt fra hus kan du ligge lenger enn 2 døgn uten grunneiers samtykke.

Som bruker av allemannsretten har du også plikter. Enhver som ferdes i naturen skal opptre hensynsfullt og varsomt så det ikke forårsaker skade eller ulempe for eiere, brukere eller andre. Du skal ta hensyn til miljøet, og rydde opp etter deg. Etterlat ikke stedet i en slik tilstand at det virker skjemmende, etterlat det slik du selv vil finne det.  Vær varsom med ild og respekter forbudet mot å tenne bål i eller i nærheten av skog i tiden 15. april til 15. september. De fleste steder kan du plukke bær, sopp og blomster. Uansett hvordan du ferdes, skal du vise hensyn og ikke skade eller unødig forstyrre husdyr, natur eller vilt.


kilde:
Direktoratet for naturforvaltning